KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

ROYALE LIGUE VELOCIPEDQUE BELGE

KLIMKOERSEN - COURSES DE COTE Juniores 2017

05/07/2017

HERBEUMONT

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

16/08/2017

VRESSE S/SEMOIS

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

Klimkoersen / Courses de côte : Nieuwelingen  - Débutants 2017

Aan de klimkoersen kunnen maximum 10 buitenlandse renners deelnemen, bevestigd door hun nationale federatie. Enkel buitenlandse nationale ploegen, - regionale ploegen en - districtsploegen - max. 2 ploegen van 5 renners - komen hiervoor in aanmerking. Elke organisator moet de keuze van deze ploegen uiterlijk 6 weken vooraf aan het sportsecretariaat melden. Van elke ploeg moet de schriftelijke toelating van hun resp. nationale federatie bijgevoegd worden. 

Uitsluitend de renners die geselecteerd zijn door de bondscoach (Nieuwelingen) of door hun provinciale afdeling kunnen deelnemen aan de klimkoersen
Dit in functie van de quota die vastligt op een maximumtotaal van 120 nieuwelingen  —150 juniores deelnemers

OPGELET: GEEN INSCHRIJVINGEN TER PLAATSE !

RENNERS  NIEUWELINGEN OF JUNIORES DIE NIET OP DE DEELNEMERSLIJST STAAN ZIJN NIET GESELECTEERD DOOR HUN PROVINCIALE AFDELING EN KUNNEN NIET DEELNEMEN

********************************************************************

Aux courses de côte un maximum de 10 coureurs étrangers peuvent participer, confirmés par leur fédération nationale. Seules des équipes étrangères nationales, régionales et de district - max. 2 équipes de 5 coureurs - et entrent en ligne de compte. Chaque organisateur doit faire parvenir le choix de ces équipes au plus tard six semaines avant l’épreuve au secrétariat sportif.  De chaque équipe l’autorisation écrite de leur fédération nationale respective doit être ajoutée.   

Seuls les coureurs sélectionnés par le coach fédéral (Débutants) ou par leur section provinciale peuvent participer aux courses de côte
Cela en fonction du quota prévoyant un total maximum de partants de 120 débutants et 150 juniors.

ATTENTION: PAS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE !

LES COUREURS DÉBUTANTS OU JUNIORS QUI NE FIGURENT PAS SUR LA LISTE DES PARTICIPANTS NE SONT PAS SELECTIONNÉS PAR LEUR SECTION PROVINCIALE ET NE PEUVENT PAS PARTICIPER

*************************************************************************

A maximum of 10 foreign riders can participate at the hill climbing races, if they are confirmed by their national federation. Only foreign national teams, regional teams or district teams and a maximum of 2 teams of 5 riders are eligible. Each organizer has to confirm their choice of these teams at last six weeks before at the sports secretariat. From each team a written authorisation  from their respective national federation must be presented.

Only riders selected by the national coach (Debutants) of by their provincial section can participate at hill climbing races
This according the quota which is established up to a maximum total of 120 Debutants and 150 Juniors

ATTENTION: NO ENTRIES POSSIBLE ON SITE !

RIDERS DEBUTANTS OR JUNIORS WHO DON’T APPEAR ON THE PARTICIPATION LIST ARE NOT SELECTED BY THEIR PROVINCIAL SECTION AND THEREFORE THEY CANNOT PARTICIPATE

 

Klimkoersen / Courses de côte : Nieuwelingen  - Débutants 2017

05/07/2017

HERBEUMONT

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats

16/08/2017

VRESSE S/SEMOIS

Website

Info

Kandidatuur

 

Deelnemers/Participants

Uitslag/Résultats